วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำธุรกิจ เครื่องสำอางเกาหลี ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และเป็นนำเข้าเครื่องสำอาง ที่ได้รับความยอมรับทั่วเอเชีย”
พันธกิจ
(1) สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า
(2) เร่งการเจริญเติบโตผลกำไรในธุรกิจที่มีอยู่และที่เกี่ยวข้อง
(3) สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และการบริการ
(4) ดึงดูดและรักษาสมรรถนะการทำงานสูงสุดโดยการพัฒนาคนและการมีพันธกิจร่วมกัน
(5) ลดความซับซ้อนของกระบวนการทางธุรกิจและเพิ่มผลผลิต
ค่านิยมหลัก : การเป็นบริษัทที่ดี
– เราทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของเรา คู่ค้าทางธุรกิจ และสังคม
– เราสร้างแรงบันดาลใจและความรักความผูกพันให้พนักงาน
Passion การทำงานด้วยใจรัก จริงจัง สร้างสรรค์
Action การตัดสินใจที่ชาญฉลาด และทันต่อเวลา
Teamplay การประสานงานกันอย่างคล่องแคล่วและคุ้นเคย
Ambition ความทะเยอทะยานที่จะปรับมาตรฐานตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
Responsibility ความจริงใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกที่ควร
Achievement ความเพียรพยายามที่จะทำสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จ

vision
Business Leadership Korea Cosmetic and import cosmetic To be accepted All over Asia.

mission
-Create confidence for customers.
-Create Business Growth
-Create Products New innovation And Service
-Create power to workHuman development And Having a common mission
-Increase productivity and Simplify business processes.

Core values : Being a good company
-be honest To benefit Of partners
-Inspire employees.
-Ambitious To adjust their standards to better.
-Responsibility
-Achievement