กิจกรรม CSR บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 บริษัท เคซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กด้อยโอกาส จึงได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก ณ มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ไปร่วมกิจกรรม แบ่งปัน = ความสุข