กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

บริษัท เคซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีลดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ด้วยการจับมือกันออกกำลังกายเพื่อให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรง และสมบูรณ์ การออกกำลังกายนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย